Bạn hãy nhập dữ liệu (mỗi dòng là 1 dữ liệu):Việc lọc này đều dùng Javascript trên máy bạn nên không sợ bị log Data.

Tùy Chọn:

Tìm chuỗi (Không phân biệt HOA-thường, có thể nhập nhiều chuỗi cách nhau bởi dấu ; )
Ví Dụ:
-Nếu bạn tìm CC có bin 4121 và dữ liệu có dạng 4121340009981636|01|09|765|Mary L. Archambault|600 Fairview Terrace|Williamsport|PA|17701|US|5703237337|Mary Lou Archambault|600 Fairview Terrace|Williamsport|PA|17701|US|20061201080908-19633|72.70.200.240|1001165707||17.00609.016 7.99|#122184| (Số thẻ ở mỗi đầu dòng) thì bạn hãy nhập là 4123
-Nếu bạn tìm email @gmail.com trong dữ liệu có dạng [email protected]|Mary| thì bạn hãy nhập là @gmail.com
-Nếu bạn tìm Paypal Verified trong dữ liệu có dạng [email protected]|Archambault|Business|Verified|US|Good thì bạn hãy nhập là |verified